WYBIERZ OPONY otwórz konfigurator

Szerokość

Profil

Felga

Sezon

Producent

Nie wiesz jakich opon potrzebujesz? Dobierz opony do samochodu

Regulamin obowiązujący od dnia 25.12.2014

Regulamin sklepu internetowego www.netgum.pl, który znajduje się na stronie www.netgum.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem sklepu internetowego www.netgum.pl.

 

Regulamin sklepu internetowego www.netgum.pl („Regulamin”)

 

 

1.       INFORMACJE OGÓLNE

 

1.1.    Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego www.netgum.pl jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.2.    Sklep internetowy www.netgum.pl jest prowadzony przez Mariusza Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą netgum.pl Mariusz Zieliński, ul. Racławicka 2E, 39-300 Mielec, NIP: 8171897679, REGON: 180465357 (zwany dalej: „SKLEPEM”).

1.3.    SKLEP działa pod adresem www.netgum.pl i służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie SKLEPU za pośrednictwem sieci Internet.

1.4.    Oferta SKLEPU obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.5.    Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.netgum.pl (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie  bez uprzedniej zgody SKLEPU. W szczególności Klient nie jest uprawniony do: (a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, (b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału, (c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału, (d) publicznego prezentowania Materiału, (e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

1.6.    Sprzedawany przez SKLEP towar jest nowy, pełnowartościowy i posiada gwarancję producenta. Pomimo, że za opony pełnowartościowe uważa się opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji (zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport"), SKLEP dokłada wszelkich starań aby sprzedawany towar nie był starszy niż 12 miesięcy. W przypadku opon starszych niż 12 miesięcy, przed wysyłką Klient jest informowany telefonicznie  i ma możliwość anulowania zamówienia.

 1.7.   SKLEP ze względu na wysyłkowy charakter działalności nie prowadzi sprzedaży z odbiorem osobistym.

1.8.    Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Podana cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy.

1.9.    Cennik podany na stronie internetowej www.netgum.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, nie odzwierciedla stanów magazynowych i nie może być podstawa do jakichkolwiek roszczeń. Kupujący, składając zamówienie jest informowany drogą e-mailową o dostępności danego towaru, terminie realizacji zamówienia i kosztach transportu.

1.10   Konsumentem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, o której mowa w Art. 22 z indeksem 1 Kodeksu Cywilnego, oraz przedsiębiorca indywidualny, który jako osoba  fizyczna zawiera umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

 

2.       SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 

2. 1.   Klient po złożeniu zamówienia otrzyma do zaakceptowania wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi zamówienia, terminu realizacji, kosztów dostawy oraz dostępności towaru.

2.2.    Po zaakceptowaniu wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.1. powyżej:

(a)   dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem, a SKLEPEM;

(b)   SKLEP przyjmuje zamówienie do realizacji.

2.3.    Brak zaakceptowania wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.1. w ciągu 4 dni od dnia jej doręczenia, skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia, jakie zostało złożone przez Klienta.

2.4.    Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, zgodnie z pkt. 2.2. powyżej, SKLEP poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody Konsumenta.

2.5.    Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze SKLEPEM są:

          Telefon: +17 773 16 06, +600 418 323

          E-Mail: biuro@netgum.pl

          Adres Korespondencyjny: netgum.pl Mariusz Zieliński, ul. Racławicka 2E, 39-300 Mielec

 

 

3.       REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 

3.1.    Zamówienia niepotwierdzone w ciągu 4 dni będą automatycznie kasowane przez SKLEP.

3.2.    O wysłaniu towaru, Klient zostanie poinformowany drogą e-mail.

3.3.    Status przesyłki Klient może śledzić na stronie internetowej podanej w e-mailu.

3.4.    Przesyłka zostanie nadana przez SKLEP niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. W przypadku problemów natury losowej z dotrzymaniem tego terminu Klient zostanie poinformowany w osobnej korespondencji e-mail.

3.5.    Dostawa towaru realizowana jest przez firmę Kurierską FedEx.

3.6     Do każdego towaru zakupionego w SKLEPIE jest wystawiany dowód zakupu - faktura VAT, która jest wysyłana Klientowi za pośrednictwem e-maila. Zgodnie z Dyrektywą 2006/112/WE Unii Europejskiej w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 95, poz. 798) faktura VAT nie wymaga podpisu. Na fakturze VAT wyszczególnione zostaną osobno koszty dostawy towaru do Klienta.

3.7.    SKLEP zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od SKLEPU, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.

3.8.    Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany przez SKLEP. W tym celu należy skontaktować się telefonicznie bądź mailowo ze SKLEPEM oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Od chwili wysłania towaru przez SKLEP, Klient nie może dokonać zmiany, cofnąć lub odstąpić od zamówienia.

3.9.    W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym SKLEP.

 

 

4.       FORMY ZAPŁATY

 

4.1.    SKLEP akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:

(a)     za pobraniem – płatności za zamówiony towar Klient dokonuje przy odbiorze przesyłki z towarem,

(b)     przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym SKLEP, towar jest wysyłany do Klienta.

 

 

5.       ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 

5.1.   

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w SKLEPIE bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2.        Konsument może odstąpić od umowy, składając SKLEPOWI oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i ma charakter dobrowolny.

5.3.   

          Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone pisemnie, podpisane i przesłane na adres:

netgum.pl Mariusz Zieliński, ul. Racławicka 2E, 39-300 Mielec.

5.4.    W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument zwróci do SKLEPU zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1 powyżej. Do zachowania terminu wystarczy nadanie towaru do wysyłki przed jego upływem.

5.5     Konsument zobowiązany jest do zwrotu do SKLEPU zakupionego towaru w stanie niezmienionym,  chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. 

5.6.    W przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

5.7.    SKLEP w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia towaru. SKLEP ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania.

5.8.    SKLEP dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

5.9.    Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do SKLEPU.

 

 

6.       GWARANCJA

 

6.1.    SKLEP oświadcza, że sprzedawany przez niego towar jest nowy, pełnowartościowy i posiada gwarancję producenta.

6.2.    Wszystkie sprzedawane w SKLEPIE opony i felgi podlegają gwarancji na warunkach określonych przez poszczególnych producentów tych towarów i są rozpatrywane według zasad przez nich określonych. SKLEP nie udziela gwarancji na sprzedawany towar.

6.3.    Zgłoszone reklamacje przekazywane są do producentów opon bądź ich przedstawicielstw na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W celu rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta, konieczne jest dostarczenie do SKLEPU dowodu zakupu towaru.

6.4.    W związku z udzieleniem gwarancji przez producenta opon lub felg, SKLEP wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt. 1.10.

 

 

7.       POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE – ZGŁASZANIE WAD TOWARU

 

7.1     Klient informuje o ujawnionej wadzie towaru w sposób przewidziany w pkt. 2.6.

7.2     Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

(a)     przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz

(b)    przesłanie zakupionego towaru do SKLEPU, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta, z wyjątkiem pkt. 7.16 Regulaminu. Przesyłki wysyłane do SKLEPU za pobraniem nie będą przyjmowane przez SKLEP.

7.3.    Wobec Konsumenta SKLEP ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

7.4.    Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; nie ma właściwości, o których SKLEP zapewnił Klienta; nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował SKLEP przy zawarciu umowy, a SKLEP nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

7.5.    W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem SKLEPU traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. SKLEP nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

7.6.    SKLEP odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Konsumentowi, a w przypadku towaru używanego przez okres jednego roku od dnia wydania Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

7.7.    SKLEP jest odpowiedzialny za tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

7.8.    Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że SKLEP niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez SKLEP albo SKLEP nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

7.9.    Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

7.10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez SKLEP usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez SKLEP.

7.11.  Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.12.  SKLEP zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

7.13.  Jeżeli reklamacja jest uzasadniona SKLEP zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenie reklamacji przez Konsumenta.

7.14   W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy SKLEP zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7.15   Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

7.16.  Konsument  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt SKLEPU dostarczy wadliwy towar na adres wskazany w pkt. 2.5. Regulaminu.

7.17.   W przypadku umowy zawieranej z Konsumentem, Strony mogą za obopólną zgodą poddać spór rozstrzygnięciu w ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Możliwe jest:

  1. skorzystanie z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  2. skorzystanie z bezpłatnej pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów, złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej.

 

 

8.       POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 

8.1.      Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych w związku z realizacją zamówienia jest Mariusz Zieliński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą netgum.pl Mariusz Zieliński, ul. Racławicka 2E, 39-300 Mielec, NIP: 8171897679, REGON: 180465357. Klient może skontaktować się z Administratorem w sposób przewidziany w pkt. 2.5.

8.2.      Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa pomiędzy Klientem a SKLEPEM, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie danych Klienta jest niezbędne. Dane osobowe Klienta przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

8.3.      Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz postanowieniach niniejszego Regulaminu.

8.4.      Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będzie niemożliwe.

8.5.      Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.6.      Każda osoba, której dane dotyczą posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

8.7.      Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

8.8.      Dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim w celach marketingowych, jeżeli Klient wyrazi zgodę na określone cele marketingowe. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie SKLEPU m.in. dostawcom usług IT, usług transportowych, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z SKLEPEM i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

8.9.      Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

8.10.    W oparciu o przekazane dane osobowe SKLEP nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 9.        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

9.1.    Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej www.netgum.pl tj. z dniem 25 grudnia 2014 r.

9.2.    Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.

9.3.    SKLEP zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej www.netgum.pl.

9.4.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

9.5.    Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a SKLEPEM będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla SKLEPU. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 1. 10. Regulaminu, gdzie sądem właściwym jest sąd właściwy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego.

9.6.      Komisja Europejska udostępnia platformę do internetowego rozstrzygania sporów (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9.7.    Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

............................

(miejsce i data)

 

..........................................

(Imię, nazwisko i adres konsumenta)

 

Do:

Mariusz Zieliński

netgum.pl Mariusz Zieliński                                

  1. Racławicka 2E

39-300 Mielec

 

 

 

Ja niżej podpisany ………………………………………………, niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży nr ……………………………………, zawartej dnia …………………………… dotyczącej zakupu następujących towarów: ………………………………………………………………………………………………….

Proszę o zwrot kwoty .................. zł w następujący sposób …………………………….

Zamówiony towar zwrócę za pośrednictwem …………………. w ciągu ……… od daty nadania niniejszego pisma.

 

 

 

................................

Podpis konsumenta

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Mariusza Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: netgum.pl Mariusz Zieliński (dalej: SKLEP), ul. Racławicka 2E, 39-300 Mielec, nr telefonu +17 773 16 06, +600 418 323, e-mail: biuro@netgum.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego pisemnego, podpisanego oświadczenia.

 

Dla Państwa wygody mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu SKLEPU, przy czym skorzystanie z zamieszczone wzoru jest całkowicie dobrowolne.

 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy SKLEP zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SKLEP), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

 

Zwrotu płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

 

SKLEP może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Zakupioną rzecz proszę odesłać na adres: netgum.pl Mariusz Zieliński, ul. Racławicka 2E, 39-300 Mielec, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.